Đơn Xin Học THPT Văn Lang

đăng 02:32, 31 thg 3, 2015 bởi THPT Văn Lang

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT VĂN LANG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NHẬP HỌC VÀO LỚP 10

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VĂN LANG NĂM HỌC 2015 – 2016


Kính gửi : BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT VĂN LANG

Tên tôi là: ………………………………. là Bố, Mẹ ( Hoặc người giám hộ)……………………..

Học sinh: ………………………………………………                    Nam, Nữ: …………………..

Sinh ngày ………… Tháng …….….. Năm…………..                     Nơi sinh: ……………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………...

Điện thoại nhà riêng:………………………………………………………………………………..

Năm học 2015 – 2016 học lớp 9 Trường THCS: …………………………………………………..

Đã dự thi TN THCS khóa ngày: ……...........................................................................................

Tại hội đồng thi: ………………………………         SBD:……………..     Phòng thi:…………...

Môn Văn:………………………..……… điểm         Môn Toán: …………………………… điểm

Xếp loại TN THCS:……………………………        Tổng điểm xét tuyển: Văn hóa: …………….

Điểm rèn luyện 4 năm THCS: …………………

            Có nguyện vọng xin vào lớp 10 năm học 2015 – 2016 tại Trường THPT Văn Lang

            Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với Nhà trường.

Hà Nội, ngày …….. tháng …… năm 201…..

                HỌC SINH                                                                                                        CHA MẸ HỌC SINH

(Ký ghi rõ họ tên)                                                                                                     (Ký ghi rõ họ tên)

 


Comments